ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

«DOMAINE KARANIKA IKE.»

2022

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.karanika.com (στο εξής πλατφόρμα του Κτήματος Καρανίκα) στην οποία διατίθενται προς πώληση επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες της «Χάρτμαν Λώρενς και ΣΙΑ IKE», (εφεξής Κτήμα Καρανίκα) που εδρεύει στη Λεβαία Αμυνταίου, ΤΚ 53200, ΑΦΜ 999106790, ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ email: info@karanika.com. Η προώθηση, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση, προμήθεια και οποιαδήποτε επιστροφή των προϊόντων που παρουσιάζονται στο παρόν, καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης που σας ζητάμε να διαβάσετε πριν αρχίσετε να πλοηγείστε στην πλατφόρμα του Κτήματος Καρανίκα και να υποβάλλετε οποιαδήποτε παραγγελία. Κατά την πλοήγησή σας στην πλατφόρμα του Κτήματος Καρανίκα, καθώς και κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής ή οποιαδήποτε επαφή με την εταιρεία μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς τους όρους χρήσης που ισχύουν για τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους. Σε περίπτωση διαφωνίας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε επιφυλάξεις σχετικά με τους παρόντες όρους, εν μέρει ή πλήρως, θα πρέπει να στείλετε ένα σχετικό email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@karanika.com πριν ξεκινήσετε να πλοηγείστε ή να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή, διαφορετικά θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί όλους τους όρους χωρίς καμία επιφύλαξη.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει ανά πάσα στιγμή και μονομερώς τους όρους και/ή τις προϋποθέσεις για τις συναλλαγές που εκτελούνται σε αυτήν την πλατφόρμα του Κτήματος Καρανίκα, το περιεχόμενο, την εμφάνιση, τη σύνθεση, τη δομή καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρμας Κτήμα Καρανίκα. Επιπλέον, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα αυτήν την πλατφόρμα για οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση των όρων. Η
εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα χωρίς αιτία και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η πλατφόρμα του Κτήματος Καρανίκα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για νομικούς σκοπούς και με τρόπο που δεν περιορίζει ούτε εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και δεν πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες ή παραλείψεις που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το Κτήμα Καρανίκα. Την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.karanika.com μπορούν να χρησιμοποιούν άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών και άνω της νόμιμης ηλικίας για την κατανάλωση αλκοόλ, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας τους.
Σε περίπτωση παράνομης χρήσης της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα από άτομα που δεν είναι ενήλικα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη καθώς απαγορεύει ρητά την είσοδο χρηστών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αφορούν την ηλικία. Σε περίπτωση χρήσης από άτομα που δεν είναι ενήλικα, υπεύθυνοι είναι αποκλειστικά τα άτομα αυτά και οι κηδεμόνες τους.

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει τις σοβαρές ιατρικές και κοινωνικές συνέπειες της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ ειδικά σε νεότερα άτομα και για τον λόγο αυτό δεσμεύεται και εφαρμόζει αυστηρά την «Πρόταση αρχών σχετικά με την αποχή από τη διαφήμιση αλκοόλ και την ενημέρωση των καταναλωτών» που έχει υιοθετήσει η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών, το Υπουργείο Υγείας και η Διακομματική Επιτροπή για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών της Βουλής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.wineinmoderation.eu, κάνοντας κλικ στο «Συνετή κατανάλωση οίνου» στο τέλος της σελίδας.

3. Διανοητική ιδιοκτησία

Ολόκληρη αυτή η πλατφόρμα www.karanika.com, οι φωτογραφίες και οι περιγραφές των προϊόντων, τα άρθρα, τα γραφικά, οι εικόνες, τα κείμενα, τα σχέδια, οι εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες, κάθε είδους επιγραφές, λογότυπα, η διάταξη της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα, αποτελούν μέρος της διανοητικής ιδιοκτησίας του Κτήματος Καρανίκα και προστατεύονται σύμφωνα με τη σχετική ελληνική νομοθεσία, την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις για την διανοητική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή ενέργεια που σχετίζεται με το περιεχόμενο για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας. Ο χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί εμπορικά οποιαδήποτε δεδομένα εμφανίζονται στην πλατφόρμα του Κτήματος Καρανίκα, καθώς και να τροποποιήσει τα εν λόγω δεδομένα ανά πάσα στιγμή επιθυμεί με ή χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση ή έγκριση των χρηστών της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα.

4. Προστασία της ιδιωτικότητας

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή χρήστη του www.karanika.com πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Νόμου 2819/2000 και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (οδηγίες 95/46/ΕΚ και
97/66/ΕΚ). Το Κτήμα Καρανίκα δεσμεύεται να ενεργεί πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εγγεγραμμένου χρήστη και να μην μεταφέρει πληροφορίες σε κανένα τρίτο μέρος, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο. Παρέκκλιση ισχύει μόνο για τις δημόσιες αρχές, τις εισαγγελίες ή άλλες διοικητικές αρχές σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κατά καιρούς βάσει του νομικού πλαισίου, καθώς και για τυχόν συνεργαζόμενους τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που εμπλέκονται αναγκαστικά στην εκτέλεση των παραγγελιών σας, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην εκτέλεση και τον διακανονισμό των ηλεκτρονικών πληρωμών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και μεταφορικές εταιρείες που πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας για την αποθήκευση και τη μεταφορά των προϊόντων που σας αποστέλλονται. Όσοι είστε εγγεγραμμένοι στο e-shop του Κτήματος Καρανίκα έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η εταιρεία μας διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος χρήστης της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα ή για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του. Ορισμένες σελίδες της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies περιόδου λειτουργίας για να διευκολύνουν την ταυτοποίησή σας και την πλοήγησή σας στην πλατφόρμα του Κτήματος Καρανίκα. Με τη διαγραφή σας από την πλατφόρμα του Κτήματος Καρανίκα, τυχόν δεδομένα που μας παρέχονται διαγράφονται, όπως και τα cookies περιόδου λειτουργίας που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Τα μόνα δεδομένα που διατηρούνται είναι αυτά που προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ. για οικονομικούς σκοπούς). Το Κτήμα Καρανίκα διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατά την εκτέλεση των συναλλαγών και την επικοινωνία μαζί σας. Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα και είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εκ μέρους μας παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών και υπόκεινται στην προϋπόθεση της πλήρους και ανεπιφύλακτης εκ μέρους σας συγκατάθεσης/εξουσιοδότησης που συνοδεύει τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία παρέχετε σε εμάς. Ωστόσο, το Κτήμα Καρανίκα δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων που μεταφέρονται στο διαδίκτυο και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για καμία υλική ή μη ζημία που μπορεί να υποστεί ο χρήστης λόγω της πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στο email: info@karanika.com. Για τυχόν καταγγελίες σχετικά με την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή στην Ελλάδα, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο: http://www.dpa.gr.

5. Εγγραφή στην πλατφόρμα του Κτήματος Καρανίκα

Α) Σωστή καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων
Είναι πολύ σημαντικό να παρέχετε τα σωστά και επικαιροποιημένα προσωπικά σας δεδομένα στην πλατφόρμα του Κτήματος Καρανίκα είτε κατά την εγγραφή σας είτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτά τα δεδομένα είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας μας και εσάς κατά την εκτέλεση των παραγγελιών σας, καθώς και κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης προς εσάς. Ως εκ τούτου, πρέπει να είστε απολύτως σίγουροι για την ακρίβειά τους πριν από την καταχώριση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση εκτέλεσης άκυρης παραγγελίας επειδή τα δεδομένα σας δεν είχαν καταχωριστεί σωστά, η εταιρεία δεν ευθύνεται απέναντί σας. Σε περίπτωση που επιλέξετε την έκδοση τιμολογίου, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει τα οικονομικά στοιχεία που έχετε παράσχει σχετικά με την έκδοση του τιμολογίου.
Β) Εγγραφή σε λογαριασμό της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα.
Κατά την υποβολή της πρώτης σας παραγγελίας στην εταιρεία μας, θα πρέπει να εγγραφείτε ως χρήστες της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα για λόγους διευκόλυνσης των μελλοντικών σας αγορών και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Πρέπει να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα που εμφανίζεται και να δώσετε το όνομά σας, τη διεύθυνση email και τα προσωπικά σας στοιχεία εισόδου, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Επιπλέον, εφόσον παράσχετε τη συγκατάθεση/έγκρισή σας, έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα για όλα τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταρείας. Κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα του Κτήματος Καρανίκα, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο
μήνυμα που θα σας ζητεί να επαληθεύσετε την εγγραφή σας μέσω ενός συνδέσμου.

6. Περιορισμοί ευθύνης

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τη λειτουργία της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, προσωρινά ή μόνιμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Επιπλέον, η εταιρεία μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα προωθεί μέσω της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα, καθώς και την τιμολογιακή της πολιτική, τις προσφορές και τις εκπτώσεις που ισχύουν για κάθε πελάτη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Επιπλέον, μπορεί επίσης να ακυρώσει τους κωδικούς πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα σε περίπτωση που θεωρήσει ότι αυτός παραβιάζει τους όρους χρήσης της πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια του τεχνολογικού ελέγχου, η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και οι συναλλαγές μέσω της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα εκτελούνται χωρίς διακοπή και σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η λειτουργία της πλατφόρμας του Κτήματος Καρανίκα διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο ή είναι δύσκολη ή αδύνατη η πρόσβαση στον ιστότοπο. Επιπλέον, η εταιρεία εφαρμόζει όλα τα δυνατά μέτρα για την ασφαλή χρήση της πλατφόρμας. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που εντοπιστούν ιοί ή άλλο κακόβουλο λογισμικό παρά τα μέτρα που εφαρμόζονται, τα οποία θα μεταφερθούν στον τερματικό εξοπλισμό των χρηστών/επισκεπτών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Newsletter
    My Shopping Bag
    Your cart is emptyReturn to Shop
      Calculate Shipping
      ESPA BANNER